Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 18 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснююча записка до звіту про виконання районного бюджету за 2010 рік

Закріплені доходи загального фонду районного бюджету за 2010 рік виконано на 104,0 відс., тобто при затвердженому розпису доходів на   2010 рік 13946,5 тис. грн., фактично мобілізовано 14 497,7 тис. грн.
Рівень виконання до відповідного періоду минулого року склав 115,1   відс. або на 1 907,8 тис. грн. більше.
Аналіз структурного складу податків і зборів свідчить, що найбільшу питому вагу в надходженнях склали податкові надходження, а це 14 449,8 тис. грн., що становить 99,7 відс. від загального обсягу доходів, стан ви-конання яких забезпечено на 104,0 відс. ( розпис на   2010 рік – 13 890,6 тис.грн.);
  95,1 відс. або 13 782,3 тис.грн. складають надходження по по¬датках з доходів фізичних осіб. Рівень виконання якого забезпечено на 103,9 відс. до   розпису на 2010 рік –13 261,7 тис.грн.;
 4,5 відс. або 646,6 тис.грн. складає плата за землю. Вико¬нання за-безпечено на 106,7 відс. до затвердженого   розпису доходів на   2010 рік – 605,9 тис.грн.;
 0,04 відс. або 5,6 тис.грн. складає частина прибутку (до¬ходу) гос-подарських організацій (які належать до комунальної власно¬сті, що вилу-чається до бюджету. Рівень виконання якої складає 41,7 відс. до затвер-дженого   розпису доходів на 2010 рік –13,4 тис. грн.;
 0,1 відс. або 20,9 тис.грн. складає податок на прибуток під¬приємств і організацій, що належать до комунальної власності. Рівень ви-конання якого забезпечено на 90,7 відс. до затвердженого розпису доходів на   2010 рік – 23,0 тис.грн.;
 0,3 відс. або 42,3 тис.грн. складають інші надходження. Рівень ви-конання яких складає 99,5 відс. до затвердженого   розпису доходів на 2010 рік – 42,5 тис. грн.;.
Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі кошиків, слід відмітити слідуюче:
 стан надходжень доходів районного бюджету, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (І кошик) виконано на 104,0 відс. до затвердженого розпису доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2010 рік – 13 867,5 тис. грн. , мобі¬лізовано – 10 429,0 тис. грн.);
 доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних транс¬фертів (ІІ кошик) забезпечено виконання на рівні 87,1 відс. до затвердже-ного розпису доходів ,що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на   2010 рік – 78,9 тис. грн., мобілізовано -68,7 тис. грн.)
Щодо надходжень по спеціальному фонду, то слід відмітити, що за звітний період до районного бюджету мобілізовано 1 690,3 тис. грн. або 102,0 відс. до затвердженого розпису доходів на   2010 рік –1 656,5 тис. грн.;
• 1 648,7 тис. грн. або 97,5 відс. загальних надходжень складають влас¬ні надходження бюджетних установ. Рівень виконання яких стано¬вить 102,3 відс. до затвердженого розпису доходів на   2010 рік – 1 611,6 тис. грн.;
• 41,6 тис. грн. або 2,5 відс. загальних надходжень складають надходжен-ня коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробни-цтва. Рівень виконання яких становить 92,7 відс. до затвердженого розпису доходів на   2010 рік – 44,8 тис. грн..
Видаткова частина районного бюджету за 2010 рік ви¬конана на 98,7 відс. при плані 140 614,0 тис.грн. освоєно 138 836,5 тис.грн.
Із загального обсягу видатків загального фонду на утримання за¬кладів соціально-культурної сфери спрямовано 116 684,8 тис.грн. або 87,6 відс., з яких:
• 35,5 відс. загального обсягу складають   видатки на соцзахист та соцза-безпечення   (при плані 47 312,5 тис.грн. використано 47 275,9 тис.грн. або 99,9 відс.);
• 32,5 відс. від загального обсягу складають видатки на освіту (план 44 042,6 тис.грн., факт –   43 223,9 тис.грн. або 98,1   відс.);
• 15,3 відс. від загального обсягу складають видатки на утримання закла-дів охорони здоров’я (план 20 375,1 тис.грн. освоєно –   20 368,6 тис.грн. або 100,0 відс.);
• 4,4 відс. припадає на утримання культосвітніх закладів ( план 6 021,4 тис.грн. факт 5 816,4 тис.грн. або 96,6 відс.).
      Із загального обсягу видатків на соціально-захищені статті спрямо¬вано 111 820,2 тис.грн., або 84,0   відс.всіх видатків, в т.ч. на з\пл та нара-хування - 58 995,3 тис.грн., або 44,3 відс., на енергоносії 4 247,8 тис.грн. або 3,2 відс.
По спеціальному фонду освоєно видатки   в сумі 5 708,5 тис.грн., що становить 97,8 відс. при уточненому річному плані 5 837,0 тис.грн. з яких:
• на заклади охорони здоров’я спрямовано 512,2 тис.грн. при уточненому плані 515,2 тис.грн., або 99,4 відс.;
• закладами культури освоєно178,5 тис.грн. при уточненому плані 228,7 тис.грн., або 78,0 відс.;
• на соціальний захист спрямовано 4 032,1 тис.грн. при уточненому плані 4 043,5 тис.грн., або 99,7 відс.
        Дебіторська заборгованість по районному бюджету станом на 01 січня   2011 року становить 1,8 тис.грн., в тому числі:
- по районній Раді дебіторська заборгоованість складає – 1,2 тис.грн.;( 010116 КЕКВ-1120 -   у зв’язку з недоотриманням коштів з фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності коштів на оплату лікарняних листків).
- по відділу управління майном району – 0,6 тис.грн.; (250404 КЕКВ 1172 ,у зв’язку з недоотриманням коштів з фонду соціального стра-хування по тимчасовій непрацездатності коштів на оплату лікарня-них листків).
          Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету становить 739,7 тис.грн., в тому числі:
          По видатках , що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету – 739,7 тис.грн.в т.ч.прострочена – 170,3 тис.грн. тобто по соціа-льному захисту   та соцзабезпеченню,   а саме:
            - по пільгах – 219,8 тис.грн.;(в т.ч.прострочена-29,8 тис.грн.);
            - по компенсаційних виплатах по пільговому проїзду автомобіль-ним транспортом – 179,6 тис.грн.; (в т.ч.прострочена-102,6 тис.грн.);
              - по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих кате-горій громадян на залізничному транспорті – 3,3 тис.грн.;(в т.ч.прострочена-3,3 тис.грн.);
              - по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП – 337,0 тис.грн. .;(в т.ч.прострочена-34,6 тис.грн.);
              Кредиторська заборгованість виникла внаслідок недофінансуван-ня пільг та субсидій з державного бюджету за 2010 рік.
              Кредиторська заборгованість без врахування субвенцій відсутня.
      Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду , без врахування субвенцій становить 1,4 тис.грн. по відділу охорони здоров»я КЕКВ-1120 у зв’язку з недоотриманням коштів з фонду соціального страхування по тим-часовій непрацездатності коштів на оплату лікарняних листків).
            По спеціальному фонду   кредиторська заборгованість по   субвен-ціях з державного бюджету – відсутня.
   
Начальник районного фінансового управління
Р.В. Прожегач 

Промислові підприємства Свалявщини

 

Інвестиційні пропозиції

 

Регуляторна політика

 

Адмінпослуги

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 
29.11.2016

Реалізація інвестиційних проектів

 

Оголошення

 
 

„Одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку Держфінінспекції в Закарпатській області з громадянами є „телефон довіри”, який працює за номером в місті Ужгороді: 61-76-90.

 

Обговорення проектів законодавчих актів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 226 внесено зміни   до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 
 

ПОГОДА В СВАЛЯВІ 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com