Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З В І Т
районної державної адміністрації про здійснення
повноважень, делегованих   їй районною радою

Поряд із реалізацією повноважень виконавчої влади на території району одним з основних напрямів діяльності райдержадміністрації відповідно до статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 29, 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” залишається здійснення повноважень, делегованих їй районною радою.
Протягом 2010 – І квартал 2011 року райдержадміністрацією схвалено понад 25   районних галузевих програм, які затверджені відповідними рішеннями районної ради.
Хід виконання районних програм постійно аналізується галузевими управліннями та відділами райдержадміністрації, розглядається на засіданнях колегій, робочих комісіях, нарадах райдержадміністрації.
За станом на 1 травня 2011 року в районі реалізовувалося понад 50 програм соціально-економічного характеру, з них в галузі охорони здоров’я   – 6, освіти – 6, культури – 3, фізичної   культури і спорту – 2, соціального захисту населення та підтримки молоді – 10,   підтримки і розвитку засобів масової інформації – 1,   підтримки комунальних підприємств і бюджетних організацій – 4,   забезпечення законності, правопорядку та попередженню надзвичайних ситуацій – 7, агропромислового   комплексу, земельних ресурсів – 8, розвитку малого   підприємництва, туризму та рекреації, села, житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів – 8.
У минулому році за рішеннями   районної ради на реалізацію районних програм затверджено в районному бюджеті видатки у сумі 1,8 млн. грн., які профінансовано повністю.
Крім того, фінансування програм   здійснювалося за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, власних коштів організацій та інших джерел фінансування.
З метою узгодження політики розвитку району з пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку області райдержадміністрацією щорічно розробляються та надсилаються облдержадміністрації основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на наступний рік, аналіз та прогноз   надходжень до бюджетів різних рівнів.
Контрольні показники розглядаються та узгоджуються на засіданні   міжвідомчої робочої групи за участю економічних, фінансових служб облдержадміністрації та керівництва райдержадміністрації.
Пропозиції райдержадміністрації за поданням облдержадміністрації враховуються при розробленні Програми соціально-економічного розвитку України та Державного бюджету України.
Щорічно готуються та узгоджуються через облдержадміністрацію з центральними органами виконавчої влади України   переліки об’єктів   будівництва за рахунок субвенції з Державного бюджету на виконання інвестиційних програм.
Із врахуванням внесених райдержадміністрацією пропозицій Кабінетом Міністрів України виділено на 2011 рік за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету 3,2 млн. гривень для завершення будівництва Неліпинської загальноосвітньої школи, 1,1 млн. гривень для   реконструкції і ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах району.  
Крім того, на основі пропозицій структурних підрозділів   райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України, суб’єктів   господарювання, громадських організацій щороку розробляється Прогноз економічного та соціального розвитку району. На основі положень даного прогнозу   розробляються інші районні галузеві програми.
Прогноз економічного та соціального розвитку на 2011 рік, схвалений розпорядженням голови райдержадміністрації від 29.12.2010 №447 та затверджений рішенням районної ради від 30 грудня 2010 року № 29.
Пріоритетним напрямком у діяльності райдержадміністрації залишається забезпечення збалансованого економічного   і соціального розвитку району, ефективне   використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Головними програмними документами, що визначають основні напрями та прогнозні характеристики розвитку господарського   комплексу, соціальної і гуманітарної сфер району є Регіональна стратегія розвитку Свалявського району до 2015 року та щорічні прогнозні програми економічного та соціального   розвитку району.
Для ефективної реалізації пріоритетів розвитку району розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.05.2011 № 173 затверджено заходи райдержадміністрації на короткостроковий (2011 рік) та середньостроковий періоди (до 2015 року) з реалізації Регіональної стратегії розвитку району до 2015 року.
Заходи цих програмних документів спрямовані на покращення добробуту громадян та забезпечення стабільної   діяльності господарського комплексу і соціальної сфери району.
Підсумки економічного і соціального розвитку району за 2010 рік та 3 місяці 2011 року свідчать про збереження позитивних тенденцій.
Реальний економічний потенціал району формують 187 діючих суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 58 у промисловості, 51 – у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 10 – у будівництві, 15 – у готельному і ресторанному бізнесі, 6 – на транспорті і зв’язку, 8 – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому   господарстві (без фермерських   господарств), 39 – з операцій нерухомістю, оренди, інжинірингу та надання послуг.
Наслідком організаторської роботи по виконанню програми економічного і соціального розвитку району на 2010 рік, а також   першочергових завдань з основних напрямів економічного та соціального розвитку району   є стабільний розвиток економіки району, підтвердженням чого стало забезпечення в 2010 та І кварталі 2011 року:
– перевиконання основних показників економічного та соціального розвитку району відповідно до затвердженого   прогнозу;
– високих темпів росту промислового виробництва та товарів народного споживання;
– зростання валової продукції сільського господарства;
– створення передумов для розвитку ринку землі;
– збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал, будівництва об’єктів соціальної інфраструктури;
– збільшення на 16 відсотків рівня середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки;
– збільшення на 46 відсотків нових робочих місць від доведених завдань та зниження рівня безробіття;
– забезпечення позитивного сальдо зовнішніх товарообмінних операцій, зростання зовнішнього товарообороту;
– зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Протягом 2010 року утримувалися високі темпи росту обсягів промислового виробництва. За підсумками економічного та соціального розвитку за 2010 рік район зайняв 5 місце в області.
В минулому році обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району склав 196,6   млн. грн., в І кварталі 2011 року   – 51,9 млн. грн., що відповідно на 7,0 та 17 відсотків більше ніж за відповідні періоди попередніх років.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу в 2010 році склав 4216 грн.   проти 3879 грн. в 2009 році.
Приріст досягнуто підприємствами харчової промисловості на 6,5 відс., виробництва деревини та виробів з деревини на 48,5 відс., хімічного виробництва на 2,1 відс. та виробництва електричного та електронного устаткування на 16,1 відс.
За станом на 1 січня 2011 року в районі діяло понад 270 малих підприємств та 3,3 тис. підприємців – фізичних осіб. В розрахунку на 10 тис. населення припадало 50 малих підприємств.
В районі для суб’єктів підприємницької діяльності видача дозволів проводиться через дозвільний центр. Державним адміністратором протягом 2010 року видано суб’єктам підприємницької діяльності 189 документів дозвільного характеру.
Зберігається тенденція щодо зростання рівня середньомісячної заробітної плати. Середній розмір нарахувань із заробітної плати штатним працівникам підприємств, установ, організацій району в минулому році склав   1566 грн., що у 1,7 разів перевищив рівень мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатної особи. Негативним явищем залишається заборгованість із заробітної плати, сума якої за станом на   1 квітня 2011 року становила понад 783 тис.грн. За оперативними даними станом на 1 червня 2011 року заборгованість по виплаті заробітної плати у сфері економіки повністю ліквідована.
Ефективне використання природних ресурсів, залучення їх в народногосподарський обіг є одним із пріоритетних напрямів райдержадміністрації. Предметом особливої уваги були і залишаються стан та перспективи використання мінерально-сировинної бази та лісосировинних ресурсів.
У лісогосподарських підприємствах району обсяги заготівлі та реалізації деревини склали відповідно 92 та 99 відсотків. Протягом 2010 року заготовлено понад 76 тис.куб. метрів деревини, із яких 53 тис. куб. метрів (69,4 відсотка від загальної заготівлі)   – деревина, одержана від рубок, пов’язаних із веденням лісового користування.
Обсяги лісозаготівлі та реалізації деревини скоротилися через недосконалу нормативно-правову базу щодо ведення лісового господарства та лісових відносин, зменшення ліміту лісосічного фонду та різкого скорочення попиту на лісопродукцію з букової сировини.
Витрати на ведення лісового господарства та утримання лісової охорони склали 10,3 млн. грн. власних коштів підприємств, які вели лісове господарство на площі 45,8 тис. га. Освоєно також 84,3 тис. грн. власних коштів підприємств на будівництво лісових доріг протяжністю 4,1 км.
Проведено відновлення лісу на площі 217,0 га.
Поліпшилось використання родовищ мінеральних вод.
Видобутком мінеральних вод у 2010 році займалося 9 ліцензіатів, якими за рік видобуто 172,6 тис. м. куб. мінеральної води, що становить 112,1 відсотка до попереднього року (153,9 тис. м .куб.).
Загальний показник використання дебіту на родовищах району за 2010 рік склав 54,6 відсотка проти 48,7 відсотка за попередній рік.
Для промислового розливу у звітному році використано мінеральної води 138,2 тис. м. куб., що на 16,4 відсотка більше ніж у 2009 році. Частка використаної ліцензіатами води для промислового розливу в загальному обсязі видобутої становила 80,1 відсотків.
Малим приватним підприємством „Андезит” видобуто   10,5 тис. м. куб. андезито-базальту, реалізовано продукції на суму 2,1 млн.грн.
Плата суб’єктів господарювання за користування надрами в цілому по району склала понад 3,1 млн. грн.
Позитивні тенденції розвитку економіки та соціальної сфери району, подолання негативних явищ у сфері зайнятості сприяли збільшенню кількості зайнятого населення.
Протягом 2010 року створено 852 нові робочі місця. За результатами виконання Програми зайнятості населення району на 2010 рік в частині створення робочих місць район обійняв 7 місце у зведеній рейтинговій оцінці результатів соціально-економічного розвитку районів і міст області. Працевлаштовано 1045 осіб. За рахунок надання дотацій роботодавцям із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття працевлаштовано 137 осіб.
Організовано громадські роботи, які забезпечили тимчасове працевлаштування в 2010 році – 301 безробітного, в І кварталі 2011 року – 70.
Фінансову підтримку у започаткуванні власної справи, тобто одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримала 21 особа. Загалом за рік безробітним виплачено 126,9 тис. грн. для організації підприємницької діяльності.
Рівень зареєстрованого безробіття в 2010 році становив 1,7 відсотків проти 2,2 відсотка до 2009 року.
Поліпшено соціальне забезпечення населення району.
Відповідно до законодавства з питань соціального захисту населення протягом 2010 року в районі призначено різних видів допомог 4068 сім’ям на загальну суму нарахувань 35,8   млн.грн., в тому числі:
– інвалідам з дитинства та дітям інвалідам – 4,1 млн. грн.;
– одиноким матерям – 2,1   млн. грн.;
– компенсаційні виплати по догляду за престарілими громадянами та інвалідами І групи – 91 тис. грн.
Нараховано пільг пільговій категорії громадян на суму 4,1 млн. грн., в тому числі:
– на житлово-комунальні послуги – 3,0 млн. грн.;
– капітальний ремонт – 85,0 тис.грн.;
– на тверде паливо і скраплений газ – 116,9 тис. грн.;
– на зв’язок   – 102,2 тис. грн.;
– на оздоровлення   – 97,1 тис. грн.;
– на пільгове перевезення   –732,9 тис. грн.;
– виплачено готівку громадянам для придбання твердого палива на суму 75,0 тис. грн.;
– зубопротезування   – 38,4 тис. грн.;
  – учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та їх сім’ям виплачено кошти в сумі 208,4 тис. грн., на компенсацію продуктів харчування, оздоровлення, додаткові відпустки тощо.
Одним із найважливіших факторів забезпечення соціально-економічної стабільності в районі є виконання бюджету.
За результатами роботи 2010 року район у сфері державних фінансів відповідно до зведеної рейтингової оцінки економічного і соціального становища адміністративно-територіальних одиниць області посів 4 місце.
Протягом 2010 року до Зведеного бюджету мобілізовано понад 80 млн.грн., що на 23,1 відс. більше   в порівнянні з попереднім роком.
23,5 відс. загальних надходжень Зведеного бюджету забезпечили санаторно-курортні заклади району, 17,6 відс. – суб’єкти   підприємницької діяльності – виробники мінеральних вод, 3,8 відс. – підприємства лісопереробної галузі.
До державного бюджету надійшло понад 42 млн.грн. Ріст надходжень до відповідного періоду попереднього року склав 30,7 відсотків.
Закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів району за 2010 рік виконано на 102,2 відс., при затвердженому плані 27,4 млн .грн., фактично мобілізовано 28,0 млн. грн. Виконання доведених показників Міністерства фінансів становило 102,1 відсоток річних призначень. Рівень виконання до попереднього року склав 113,7 відс., або на 3,3 млн.грн. більше.
Закріплені доходи загального фонду районного бюджету за 2010 рік виконано на 104,0 відс., тобто при плані 13,9 млн.грн. фактично мобілізовано 14,5 млн.грн.
Протягом 2010 року за рахунок перерозподілу вільного залишку бюджетних коштів внесено зміни та збільшено обсяг видаткової частини місцевих бюджетів на суму 3,2 млн. грн., які спрямовано: для утримання та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти – 205,7 тис .грн., охорони здоров’я   – 328,5 тис. грн., культури і мистецтва – 83,7 тис. грн., фізичної культури і спорту – 87,3 тис. грн., соціального захисту – 515,4 тис. грн., управління органів місцевого самоврядування – 577,7 тис. грн., житлово-комунального господарства – 213,4 тис. грн.; на заходи по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій – 15,0 тис. грн., на підтримку засобів масової інформації – 100,0 тис.грн., фінансування районної програми „Власний дім” – 50,0 тис. грн., інші заходи – 388,5 тис. грн. Сільським бюджетам передано асигнування як іншу субвенцію в сумі 709,8 тис. грн., в тому числі для фінансової   підтримки футбольного клубу „Поляна” – 100,0 тис. грн., співфінансування по реалізації мікропроектів сіл Ганьковиця, Дусино, Поляна, Неліпино, Голубине, Солочин – 186,0 тис. грн., поточного ремонту дошкільного навчального закладу с. Ганьковиця – 68,0 тис. грн., придбання медичної апаратури у дільничну лікарню та меблів у дошкільний навчальний заклад с. Керецьки – 30,8 тис. грн., газифікації с. Росош – 200,0 тис. грн., ремонту моста через річку Боржава в с.Березники – 60,0 тис. грн. та виплати заробітної плати працівникам закладів освіти та Родниківської сільської ради – 65,0 тис. грн.
Видаткова частина місцевих бюджетів району за 2010 рік освоєна на 97,4 відс. (при плані 160,2 млн. грн., використано 156,0 млн. грн.).
По загальному фонду місцевих бюджетів використано 145,8 млн. грн., що становить 98,5 відс. до запланових показників, з них спрямовано:
39,0 відс. загального обсягу видатків або 56,9 млн. грн. на розвиток галузі освіти (рівень виконання забезпечено на 97,9 відс.);
16,5 відс. загального обсягу видатків або 24,0 млн. грн. на розвиток галузі охорони здоров’я (рівень виконання забезпечено на 99,4 відс);
32,5 відс. загального обсягу видатків або 47,3 млн. грн. для здійснення заходів соціального захисту населення та соцзабезпечення   (рівень виконання забезпечено на 99,9 відс);
4,4 відс. загального обсягу видатків або 6,4 млн. грн. на розвиток галузі культури (рівень виконання забезпечено на 95,9 відс);
4,8 відс. загального обсягу видатків або 6,9 млн. грн. на утримання органів місцевого самоврядування (рівень фінансування забезпечено на 96,3 відс).
До загального фонду місцевих бюджетів за І квартал 2011 року надійшло 6,7 млн. грн., що становить 109,7 відсотка від запланованого, додатково до бюджету залучено 603 тис. грн. Районний бюджет виконано на 101,7 відсотка,   понадпланові надходження становили 55 тис. грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів зросли на 675 тис. грн., або на 111 відсотка.
За станом на 1 червня 2011 року в районі забезпечено в повному обсязі своєчасну виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Видаткова частина зведеного бюджету району за І квартал цього року профінансована на 89,5 відсотка. На утримання закладів соціально-культурної сфери спрямовано 35,6 млн. грн., або 92,6 відсотка.
За станом на 1 січня 2011 року недоїмка до Зведеного бюджету складала 4,2 млн.грн., що на 58,0 відс. менше в порівнянні з початком 2010 року. По темпу зменшення податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників до бюджету район за результатами рейтингової оцінки обійняв 3 місце в області.
Загальна сума надходжень протягом 2010 року в рахунок погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів склала 4,0 млн. грн., що на 41,7 відс. більше ніж у 2009 році.
З метою недопущення поточної заборгованості та у зв’язку з важким фінансовим становищем окремим суб’єктам підприємництва протягом 2010 року проведено розстрочення податкових зобов’язань на загальну суму 1,8 млн.грн.
Забезпечено значний ріст власних надходжень до Пенсійного фонду. За 2010 рік в бюджет районного управління Пенсійного фонду надійшло 69,8 млн. грн. власних коштів, що більше рівня попереднього року на 22,9 відсотка. Загальна сума видатків (потреба) на 2010 рік склала 137,8 млн. грн. Відсоток забезпеченості виплати пенсій та грошової допомоги власними коштами склав 50,7 відсотків. Середній розмір пенсії на одну особу становив 916,0 грн., що більше рівня 2009 року на 144 грн.
В І кварталі 2011 року в бюджет районного управління Пенсійного фонду надійшло 17,9 млн. грн. власних коштів, що більше рівня аналогічного періоду минулого року на 2,6 млн. грн. Середня виплата пенсій і допомог   за зазначений період в розрахунку на одну особу в районі склала 972 грн., що більше рівня відповідного періоду минулого року на 125 грн.
За станом на 1 січня 2011 року зафіксовано заборгованість суб’єктів господарювання по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в сумі 193,4 тис. грн. Порівняно з початком 2010 року борг скоротився майже на 45 відсотків.
Основною причиною виникнення недоїмки є недотримання суб’єктами підприємницької діяльності строків сплати страхових внесків у зв’язку із нестабільністю виробничого процесу, зниженням обсягів виробництва.
За порушення платіжної дисципліни управлінням Пенсійного фонду в 2010 році застосовано 518 штрафних санкцій на суму 217 тис. грн.
Відповідно до пункту 1 статті 44 Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні” райдержадміністрація в 2010 році забезпечила підготовку і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій   до проекту Державного бюджету на 2011 рік.
З метою забезпечення оптимального рівня функціонування та утримання установ бюджетної сфери у липні 2010 року підготовлено і подано головному фінансовому управлінню облдержадміністрації основні прогнозні показники видатків місцевих бюджетів району для формування проекту бюджету на 2011 рік в обсязі 108,1 млн. грн. ( без врахування субвенції з державного бюджету).
Міністерством фінансів України обраховано показники місцевого бюджету району на 2011 рік (без врахування субвенції з державного бюджету) і доведено асигнування району в сумі 90,8 млн. грн., що на 17,3 млн. грн. менше від запропонованих райдержадміністрацією. Таким чином, не забезпечено потребу в коштах в галузі освіти на 5,8 млн. грн., охорони здоров’я – 7,5 млн. грн., культури – 0,3 млн. грн., управління органів місцевого самоврядування – 3,4 млн. грн.
Проект районного бюджету та розрахунки бюджету району на 2011 рік подано на розгляд та затвердження районною радою   у терміни, встановлені Бюджетним кодексом України. Рішенням районної ради від 30 грудня 2010 року № 30 затверджено районний бюджет на 2011 рік в обсязі 144,3 млн. грн. по доходах і видатках.
Відповідно до делегованих повноважень райдержадміністрація сприяла інвестиційній діяльності на території району.
В розвиток економіки району за 2010 рік суб'єкти господарювання вклали 92,8 млн.грн. капітальних інвестицій. Вагому частку в капітальних інвестиціях, а саме 83,2 млн. грн., або 89,6 відс. становили інвестиції в основний капітал, що на 11 відс. більше, ніж у 2009 році.
Інвестиції в основний капітал з розрахунку на одну особу населення району склали 1552 грн. (8 місце в області).
В І кварталі 2011 року в економіці району освоєно капітальних інвестицій в сумі 26,4 млн. грн., у тому числі інвестицій в основний капітал 24,1 млн. грн., що у 3,9 разів більше ніж за відповідний період минулого року.
За станом на 1 квітня 2011 року підприємствами району залучено 19,8 млн. дол. США, що становить 103 відс., до початку року при 95,9 відсотках – по області. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 370 дол. США при 281 дол. США – по області. Інвестиції надійшли із 15 країн світу. Основними країнами-інвесторами є Німеччина та Чехія.  
Сума залучених інвестицій на одного жителя району склала 359,5   дол. США (7 місце в області ).
У І кварталі 2011 року підприємствами району залучено 581 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій.
Збереглося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке за січень–березень 2011 року склало 1,5 млн. дол. США. Експорт товарів за цей же період склав 5,6 млн. дол. США, імпорт – 4,0 млн. дол. США.
За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів на договірних засадах виконано робіт на суму близько 2,0 млн. грн. Основна частка коштів була спрямована на проведення робіт по реконструкції та будівництву закладів соціально-культурного призначення, зокрема: дошкільних навчальних закладів сіл Неліпино та Оленьово, навчально-виховних комплексів м. Сваляви, клубу в селі Мала Мартинка, дороги в с. Солочин, окремих вулиць міста Сваляви, трибуни стадіону „Авангард” та   каналізаційних мереж мікрорайону вул.Садова–Достоєвського м. Свалява, вуличного освітлення в с. Сусково.
В рамках програми розвитку ООН „Місцевий розвиток орієнтовний на громаду” протягом року райдержадміністрацією, відповідними виконкомами місцевих рад за участю громадських організацій завершено реалізацію інвестиційних проектів по реконструкції приміщень дошкільних навчальних закладів в селах Солочин, Голубине, Неліпино, Поляна, Дусино, капітальному ремонту амбулаторії в с. Голубине та встановлено вуличного освітлення в селах Родниківка і Ганьковиця. Всього на реалізацію проектів залучено понад 500,0 тис. грн. Європейського Союзу, понад 320 тис. грн. – з районного бюджету, 226 тис. грн. – сільських бюджетів та 166,0 тис. грн. – громадських організацій.
За рахунок надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів району від податку з власників транспортних засобів проведено ремонт автомобільних доріг комунальної власності на суму 737 тис. грн.
У 2010 році та І кварталі 2011 року будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів виробничої інфраструктури на пайових засадах та об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, організацій та установ на заходи щодо охорони праці, охорони навколишнього природного середовища не здійснювалося. Забезпечено стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу району.
В 2010 році через мережі району електричних мереж реалізовано 73,0 млн. кВт/г електроенергії, в тому числі населенню 29,4 млн. кВт/г. філією ПАТ „Закарпатгаз” району поставлено 44,3 млн. куб. м природного газу.
За станом на 1 січня 2011 року в районі налічувалося понад 1820 об’єктів торгівлі, в тому числі 620 об’єктів стаціонарної і напівстаціонарної мережі (магазини, кіоски) та 1200 нестаціонарної мережі (продаж з лотків, палаток).
На рівень торговельного обслуговування населення позитивно вплинуло відкриття сучасних торговельних підприємств з широким асортиментом товарів. В 2010 році мережа закладів торгівлі та громадського харчування зросла на 14 одиниць, торговельні площі зросли на 20,0 відсотків.
У задоволенні потреб населення у споживчих товарах значне місце належить ринкам. В районі функціонує 5 ринків, облаштовано 610 торгових місць. За 2010 рік надходження від ринкового збору склали 250,6 тис. грн., що на 5,6 відсотків більше, ніж у попередньому році.
Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2010 рік становив 136,0 млн. грн., що менше відповідного періоду попереднього року у порівняних цінах на 6,3 відсотка, в тому числі товарооборот торгової мережі – 127,3 млн. грн. та ресторанного господарства – 8,7 млн. грн. Середньомісячний товарооборот на одну особу склав 2509 грн.
З метою недопущення необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку та усунення негативних факторів впливу на ціну товару в процесі його просування від виробника до споживача в квітні 2010 року укладено Меморандум порозуміння між районною державною адміністрацією, представниками галузевої ради підприємців, споживчої кооперації, виробниками продовольчих товарів та суб’єктами системи мережевої роздрібної торгівлі району.
Активізувалась діяльність суб’єктів підприємницької діяльності в сфері послуг.
Обсяг реалізованих послуг за 2010 рік склав 131,2 млн. грн. що становить 107,2 відсотка до попереднього року,   в тому числі населенню реалізовано послуг на 36,2 млн. грн. Частка послуг, реалізованих населенню, становила 227,6 відсотка.
Ринок послуг зв’язку в районі забезпечується, в основному підрозділом ВАТ „Укртелеком ЦТП № 10”. Наявність основних телефонних апаратів склала 9,8 тис. штук. В районі діє 20 телефонних станцій (3 міські та 17 сільських).
В минулому році філією „Свалявський райавтодор” виконано ремонтних автодорожніх робіт на суму 1,4 млн. грн.
Протягом 2010 року проведено паспортизацію та інвентаризацію об’єктів санаторно-курортної та туристично-рекреаційної галузі району. На базі мінеральних вод Свалявщини зараз функціонує мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує 38 об’єктів, серед них: 4 санаторії, 1 лікувально-оздоровчий комплекс, 2 – пансіонати, 7 баз відпочинку, 23 готельних закладів, 4 гірськолижних витягів.
Понад 50 власників сільських садиб надають послуги у сфері сільського (зеленого) туризму.
Закладами туристично-рекреаційного призначення протягом року оздоровлено близько 90 тис. осіб, що на 3,5 відсотка більше, ніж у попередньому році. Обсяг наданих туристично-рекреаційних послуг склав біля 98,6 млн. грн. Закладами туристично-рекреаційного призначення протягом минулого року відраховано до бюджетів всіх рівнів понад 18,0 млн. грн., спрямовано на модернізацію (реконструкцію) матеріально-технічної бази близько 5 млн. грн.
Що стосується делегованих повноважень з питань затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, то відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт” організація пасажирських   перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, покладається на облдержадміністрацію.
У сфері автотранспортних пасажирських перевезень автобусним транспортом загального користування в районі надають послуги 22 суб’єкти підприємницької діяльності. У міжміському сполученні щоденно виконується 17 рейсів, в приміському – 27 маршрутних автобусних рейсів. Загалом із 29 населених пунктів району охоплено автобусним транспортом загального користування 28, питома вага транспортної доступності складає 96,5 відсотків. Послугами автомобільного транспорту в 2010 році скористалися понад 1,2 млн. пасажирів, в І кварталі 2011 року відповідно 350 тис. пасажирів.
Протягом 2010 року проведено 36 засідань районної комісії з розгляду питань, пов’язаних   з погодженням документації із землею, де розглянуто 367 проектів відведення земельних ділянок, з них 63 – для містобудівних потреб; 9 засідань районної комісії з розгляду матеріалів попереднього погодження розміщення на території району нових, реконструкції та розширення діючих об’єктів всіх форм власності, де розглянуто 50 клопотань юридичних та фізичних осіб, з них погоджено розміщення 49 об’єктів.
Погоджено 92 містобудівні обґрунтування будівництва об’єктів та проектів будівництва, 19 будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки.
Протягом І кварталу 2011 року проведено 5   засідань районної комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, де розглянуто 35 проектів відведення земельних ділянок, з них 14 – для містобудівних потреб.
Протягом 2010 та І кварталу 2011 року головою райдержадміністрації видано 4 розпорядження про розроблення містобудівних обґрунтувань будівництва об’єктів за межами населених пунктів та 1 – про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та містобудівного обґрунтування за межами населеного пункту.
У зв’язку із відсутністю відповідних подань від виконкомів міської, сільських рад висновки щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць не видавалися.
На території Сваляви знаходиться пам’ятка дерев’яної культури архітектури ХVІ–ХVІІІ ст. – Михайлівська православна церква. Будівля знаходиться   в задовільному стані. Вона служить храмом для проведення богослужіння православних християн, а також використовується як пам’ятка в туристичних цілях.
Власником Михайлівської православної церкви є церковна громада. Проводиться   відповідна робота   щодо виготовлення документів для паспортизації об’єкту культурної спадщини.
На виконання статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна державна адміністрація забезпечує відповідно до законодавства розвиток усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення.
Зараз в районі працює 29 дошкільних навчальних закладів в 22 населених пунктах.
Дошкільною освітою охоплено 1971 дитина, що становить 53 відсотків від загальної кількості (місто – 58 відсотки, на селі – 51 відсоток). Відсоток дітей п’ятирічного віку, охоплених дошкільною освітою, становить 70 відсотків   (місто – 77 відс., села – 68 відс). На базі дошкільних навчальних закладів організовано консультаційні пункти, де батькам надається кваліфікована консультація педагогів та інших спеціалістів.
Харчування однієї дитини на добу в цілому по району становить 7,25 грн.
В 2010 році кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, збільшилася на 2.0 відсотки.
Здобуття загальної середньої освіти забезпечують 35 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається понад 5,8 тис. дітей. Для обдарованих дітей в районі діє Свалявська гімназія.
2010–2011 навчальний рік закінчили і здобули базову загальну середню освіту 662 учнів основної школи (випускники 9-их класів), 312 учнів старшої школи (випускники 11-х класів) – повну загальну середню освіту. 68 випускників 9-х класів нагороджені свідоцтвами з відзнакою, 28 випускників 11-х класів закінчили школу з золотою, 5 випускників – із срібною медалями.
Позашкільною освітою охоплено понад 1,1 тис. учнів, з них на базі Свалявського Будинку школяра – 510 вихованців, районної дитячо-юнацької спортивної школи – 590.
Усі загальноосвітні навчальні заклади І–ІІІ та І–ІІ ступенів комп’ютеризовані. Доступ до мережі Інтернет мають 19 шкіл.
У 7 закладах освіти є інтерактивні дошки та мультимедіапроектори.
У 26 загальноосвітніх закладах району організовано харчування 2105 дітей, в тому числі 229 учнів пільгової категорії – безкоштовно, підвезення 580 учнів (100 відс.) до місць навчання і додому. На балансі відділу освіти райдержадміністрації знаходяться   чотири автобуси, один з яких придбано в 2010 році.
З метою якісної підготовки навчальних закладів району до нового 2010–2011 навчального року в усіх школах проведено реконструкції,   планові ремонти будівель, котельного господарства та придбано обладнання на загальну суму   біля 2,0   млн. грн.
В галузі охорони здоров’я здійснено ряд заходів, спрямованих на забезпечення доступності громадян до необхідних медичних послуг, поліпшення стану їх здоров’я, підвищення рівня надання медичної допомоги.
На бюджетному фінансуванні системи охорони здоров’я району знаходяться 28 закладів, в тому числі: 1 райлікарня на 268 ліжок, дільнична лікарня в с. Керецьки на 10 ліжок з амбулаторією, 12 сільських амбулаторій та 14 ФАПів. Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 51,7.
У відповідності до Бюджетного Кодексу України з 1 січня 2011 року Керецьківська дільнична лікарня, сільської амбулаторії та ФАПи переведено на фінансування з районного бюджету.
В амбулаторно-поліклінічних установах району в 2010 році прийнято лікарями всіх профілів понад 317 тис. хворих. Лікарями обслужено понад 35 тисяч викликів хворих на дому. В стаціонарі проліковано понад 8,1 тис. хворих.
У 2010 році видатки загального фонду бюджету на розвиток охорони здоров’я району склали понад 24 млн. грн.   Видатки на одного жителя в 2010 році склали   449 грн., тоді як у 2009 році 317 грн.
На один ліжко-день витрати   на медикаменти складають 3,3 грн., на харчування хворих на 1 ліжко-день – 8,9 грн.
Протягом 2010 року за рахунок централізованих коштів отримано медичне обладнання на суму 1,6 млн. грн., за 4 місяці 2011 року – на суму 64,1 тис. грн.
В 2010 році з районного бюджету спрямовано кошти в сумі 535 тис. грн. для проведення капітальних ремонтів харчового блоку, полового відділення та даху корпусу А-1 центральної районної лікарні.
В районі збережено інфраструктуру галузі культури і мистецтва. Зараз жителі району користуються послугами трьох дитячих шкіл мистецтв 1 музея, 25 бібліотек, 23 клубних закладів.
Контингент учнів дитячих шкіл мистецтв становить 800 учнів.
Бюджет відділу культури і туризму райдержадміністрації на 2010 рік становив 6,5 млн. грн., що на 20 відсотків більше ніж у 2009 році.
Протягом 2010 року здійснювалися заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури. Проведено капітальні і біжучі ремонти в бібліотеках і клубних установах, дитячих школах мистецтв, в дитячій районній бібліотеці встановлено автономне електричне опалення. Для проведення зазначених робіт спрямовано кошти в сумі   274 тис. грн. Крім того, для Свалявської дитячої школи мистецтв було придбано музичні інструменти та підсилюючу апаратуру на суму 10,8 тис. грн., для   бібліотечних закладів   та шкіл мистецтв закуплено обладнання, інвентар та комп’ютерну техніку на суму 98,5 тис. грн. З районного бюджету спрямовано кошти в сумі 23,3 тис. грн. для пошиття народних костюмів для колективів художньої самодіяльності та 19,8 тис. грн. на видання книги „Свалявщина – історичні нариси”.
Надходження від платних послуг у 2010 році становили 184,2 тис. грн. Бібліотечний фонд району поповнено на 1,7 тис. примірників видань.
Протягом минулого року проведено більше 150 культурно-мистецьких акцій. Систематично організовувалися та проводилися виставки робіт майстрів народного декоративно-прикладного мистецтва, картин самодіяльних художників, вишивальниць, різьби по дереву, коренепластики, в’язання бісером, фотовиставки тощо.
З метою забезпечення подальшого розвитку культури і мистецтва в районі прийнято районну Програму   розвитку культури і мистецтва на 2011–2015 роки.
Фізична культура, як складова загальної культури, є важливим чинником здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного відпочинку всіх верств населення.
Проведено низку районних, обласних, всеукраїнських змагань з різних видів спорту, в яких взяли активну участь спортсмени району. Зокрема збірні команди району взяли участь у літніх спортивних іграх молоді Закарпатської області з 9 видів спорту і стали призерами з волейболу, пляжного волейболу, окремих видів легкої атлетики.
Спортсмени каратисти СК „Нокаут” стали призерами Всеукраїнських змагань. Двом вихованцям присвоєно звання кандидатів у майстри спорту України.
Свалявський клуб мотоциклетного спорту „Сольва-Ямаха-ТІМ” визнаний в Україні кращим.
Футбольний клуб „Поляна” став бронзовим призером обласного чемпіонату з футболу.
Згідно проведеного обласного рейтингу Свалявський район по спортивній майстерності посідає 7 місце із 17.
Для реалізації районної програми розвитку фізичної культури і спорту в 2010 році виділено з районного бюджету 70 тис. грн., в І кварталі 2011 року – 13,6 тис. грн.
В районі забезпечується на належному рівні реалізація державної політики в галузі сім’ї, молоді та дітей.
Протягом 2010 – І кварталу 2011 року головою райдержадміністрації порушено 27 клопотань про присвоєння багатодітним матерям почесного звання „Мати-героїня”. Зараз в районі нараховується 17 багатодітних матерів, яким згідно Указів Президента присвоєно почесне звання „Мати-героїня”, двом з яких це звання присвоєно в 2010 році.
Сформовано банк даних багатодітних сімей, де виховується три і більше дітей до 18 років для надання їм 50-відсоткової знижки на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, транспорту, придбання ліків. Станом   на 1 квітня 2011 року в районі видано 386 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 847 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
У 2010 році оздоровлено понад 3,7 тис. дітей району (52,2 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку), серед яких дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 90, дітей-інвалідів – 42, дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 13, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 1775, творчо обдарованих дітей – 1237. В МДЦ   „Артек” та ДЦ „Молода гвардія” оздоровлено 33 дітей пільгової категорії.
Всього на оздоровлення дітей з усіх джерел фінансування використано понад 1,2 млн. грн.
Для адаптації в суспільстві бездоглядних та безпритульних дітей, надання їм соціальної, психологічної, медичної допомоги у м. Сваляві функціонує обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, в якому упродовж 2010 року пройшли курс реабілітації 52 дітей з неблагополучних, багатодітних та малозабезпечених сімей.
Вживаються   заходи щодо збереження належного утримання, реставрації та відновлення пам’яток архітектури, історії або культури, об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. З цією метою проведено інвентаризацію об’єктів природно-заповідного фонду на території Свалявського району, їх обміри, складено плани ділянок та акти погодження меж. Вирішується питання щодо оформлення інформаційними знаками і нанесення на планово-картографічний матеріал об’єктів природно-заповідного фонду.
Зараз на території району на обліку знаходяться:
2 археологічні пам’ятки: в с. Голубине (урочище Цоклановиця) – стоянка (поселення) епохи пізнього палеоліту 30–20 тис. років до н.е. та в с. Ганьковиця (урочище Дяків Лаз) – стоянка (поселення) епохи пізнього палеоліту – 30–20 тис. років до н.е.;
28 історичних пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків (18 обелісків загиблим воїнам – односельцям, 10 пам’ятників   та пам’ятних знаків визначним місцевим діячам);
2 пам’ятки архітектури: в м.Сваляві – Михайлівська православна церква – пам’ятка дерев'яної культової архітектури ХVІ-ХVІІІ ст. та в с. Уклин – дерев’яна каплиця – пам’ятка культової архітектури ХІХ ст.;
8 меморіальних дошок на будівлі міської ради видатним діячам Свалявщини.
20 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, в тому числі;
лісовий заказник „Красна долина” ДП   „Свалявське лісове господарство”;
лісовий заказник „Пінава” ДП   „Свалявське лісове господарство”;
ботанічна пам’ятка природи „Дуб звичайний” в санаторії „Човен”;
ботанічна пам’ятка природи „Дуб звичайний” в м. Свалява;
ботанічна пам’ятка природи „Дуб звичайний” в с. Плав’є;
урочище „Дубки” в с. Лопушанка;
гідрологічні пам’ятки природи „Джерело мінеральної води № 1 „Гнилий квас”, № 3 „Буковинський квас”, №   4 „Вовків квас”, №   5„Янків квас” в с. Солочин;
гідрологічна пам’ятка природи „Джерело мінеральної води „Кадуб” в с. Оленьово;
гідрологічна пам’ятка природи „Джерело мінеральної води „Квасок” в с. Плоске;
гідрологічна пам’ятка природи „Джерело мінеральної води „Купіль” в с. Павлово;
гідрологічна пам’ятка природи „Джерело мінеральної води” в с. Пасіка;
гідрологічна пам’ятка природи „Джерело мінеральної води № 3, № 4, № 5” в с.   Солочин;
гідрологічна пам’ятка природи „Джерело мінеральної води № 1, № 2” в м. Свалява;
парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва „Чонок” в санаторії „Човен”.  
Відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні   протягом 2010 – І кварталу 2011 року в районі надзвичайних ситуацій не виникало.
З метою забезпечення готовності   системи цивільного захисту району в умовах   загрози або   виникнення   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та природного характеру щороку райдержадміністрацією затверджується відповідний План заходів.
На виконання зазначеного плану у 2010 році було проведено 2 комплексні навчання з цивільного захисту та 3 штабні тренування за участю керівників   підприємств, організацій та органів місцевого самоврядування.
З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій в 2010 році проведено 12 засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС, на яких розглянуто 38 питань, в І кварталі 2011 року відповідно 4 і 11.
Через засоби масової інформації району доведено до населення рекомендації щодо поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій у осінньо-зимовий період, основні правила поведінки на воді та дії в екстремальних умовах (геологічних, метеорологічних, гідрологічних явищ та пожеж тощо).
У 2010 році підрозділи пожежно-рятувальної служби здійснили 72 виїзди за сигналом „Тривога”, з них: 27 на пожежі, 45 – на ліквідацію наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, у І кварталі 2011 року   відповідно 10 та 12.
У 2010 році з резервного фонду районного бюджету виділено   кошти в сумі 85,7 тис. грн., з них – 44,2 тис. грн. на розчистку русел річок і потічків в селах Сасівка, Стройно, 34,8 тис. грн. – для розчистки водозабірних споруд від намулу внаслідок інтенсивних дощів у грудні 2010 року   та 6,7 тис. грн. – для виплати одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок пожеж.
Здійснення органами виконавчої влади, санепідслужбами і установами медицини організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів сприяли підтримці епідемічної ситуації в стабільному, контрольованому і керованому стані.
Відповідно до делегованих повноважень районна державна адміністрація здійснює координацію діяльності місцевих землевпорядних органів.
Районною землевпорядною службою на постійній основі надається необхідна методична та практична допомога відповідним спеціалістам органів місцевого самоврядування. Періодично проводяться виробничі наради за участю голів територіальних громад та спеціалістів – землевпорядників місцевих рад. Протягом 2010 – І кварталу 2011 року проведено 9 нарад-семінарів по вивченню і застосуванню окремих норм земельного законодавства.
Зараз в районі знаходяться 12160 га сільськогосподарських угідь, із яких 11406 (93,7 відс.) перебувають   у власності та користуванні громадян.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.01.2010 № 24 в районі створено комісію з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою. Протягом 2010 – І кварталу 2011 року комісією проведено 61 засідання, за наслідками яких   видано 464 висновки про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам та суб’єктам господарювання. За цей же період громадянам видано 1093 державних актів на право власності на земельні ділянки.
Вжито заходів щодо виконання Програми земельної реформи. Укладено договір на виготовлення проектів по розмежуванню земель державної та комунальної власності в межах та за межами м. Сваляви та с. Драчино на суму 92 тис. грн.
Із 29 населених пунктів району за станом на 1 січня 2011 року проведено нормативну грошову оцінку земель в 21. В 2011 році планується провести нормативну грошову оцінку ще в 7 населених пунктах району за рахунок залишків коштів районного бюджету на початок нинішнього року, які надійшли від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
В 2010 році продано земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму 1,1 млн. грн. В оренді знаходиться понад 148 га земель, з яких понад 133 га – передано в оренду юридичним особам.
Підготовлено інвестиційних пропозицій щодо 16 земельних ділянок площею     32 га.
Посилено контроль за використанням земель, проведенням перевірок дотримання вимог законодавства, погашенням заборгованості по платі за землю     платниками земельного податку та орендної плати.
У 2010 році від плати за землю до місцевих бюджетів надійшло 3,2 млн.грн., що на   0,4 млн. грн. більше, ніж у 2009 році. Протягом І кварталу 2011 року від плати за землю надійшло 1,2 млн. грн., що на 0,6 млн. грн. більше, ніж за звітній період 2010 року.
До бюджетів місцевих рад в 2010 році надійшло 207,9 тис. грн. від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використано 119,9 тис. грн. на розроблення робочих проектів землеустрою щодо охорони земель, впровадження заходів з охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
За станом на 1 січня 2011 року залишок коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на рахунках місцевих рад становив 269 тис. грн.  
Структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечується виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів, прийнятих районною радою.
На виконання Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” робочою комісією з питань прискореного перегляду регуляторних актів переглянуто 20 діючих регуляторних актів районної ради. 19 рішень районної ради рекомендовано визнати такими, що втратили чинність. До усіх зазначених рішень районної ради відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації будуть здійснені заходи базового відстеження результативності їх дії, як це передбачено ст. 10   Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Таким чином, аналіз засвідчує, що послідовне виконання делегованих районною радою повноважень є визначальним в діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, дає змогу забезпечувати позитивні зрушення у найважливіших сферах життєдіяльності району.

Голова районної державної адміністрації                           Г. П.   Уліганинець.
        

Промислові підприємства Свалявщини

 

Економіка України - шлях до демократизації,солідарні підходи

 

Інвестиційні пропозиції

 

Регуляторна політика

 

Адмінпослуги

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 
29.11.2016

Реалізація інвестиційних проектів

 

Оголошення

 
 

„Одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку Держфінінспекції в Закарпатській області з громадянами є „телефон довіри”, який працює за номером в місті Ужгороді: 61-76-90.

 

Обговорення проектів законодавчих актів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 226 внесено зміни   до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 
 

ПОГОДА В СВАЛЯВІ 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com