Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 20 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області27.   07.   2012 Свалява №   245

Про   підсумки   виконання місцевих   бюджетів району за   перше півріччя   2012 року
 
Розглянувши підсумки виконання місцевих бюджетів району   за перше півріччя 2012 року, відповідно до статті 18   Закону України “Про місцеві дер-жавні адміністрації“, статті 115 Бюджетного кодексу України, з метою вико-нання планових завдань дохідної частини місцевих бюджетів у 2012 році:
              1. Звернути увагу керівників фінансового управління райдержадмініст-рації,виконкомів міської, Ганьковицької, Голубинської, Дусинської, Неліпинсь-кої, Плосківської, Родниківської, Солочинської, Стройненської   сільських рад на недостатню роботу щодо забезпечення виконання   дохідної частини   відпо-відно районного, міського та сільських бюджетів   за перше півріччя 2012 року.
    2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, виконкомам міської, сільських рад:
    надолужити відставання та забезпечити виконання планових показни-ків за 2012 рік;
            систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі видів платежів;
            аналізувати усі випадки зниження надходжень у порівнянні з відповід-ним минулорічним періодом та вживати заходів з усунення причин зниження;
            забезпечити належний контроль за використанням майна та землі кому-нальної власності з метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів;
            з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ   та оплати інших захищених статей видатків, здійснювати подання, у разі необхідності, матеріалів органам держказначейства для отри-мання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку;
            дотримуватись вимог статей 13,23 і 48 Бюджетного кодексу України щодо взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язання виключно у ме-жах бюджетних асигнувань та відповідних фактичних надходжень до бюдже-тів;
            вживати заходів щодо раціонального і повного використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів;
            3. Виконкомам міської, Ганьковицької, Голубинської, Дусинської, Нелі-пинської, Плосківської, Родниківської, Солочинської, Стройненської   сільських рад проаналізувати причини невиконання плану доходів загального фонду в першому півріччі 2012 року та вжити заходів щодо забезпечення його в наступ-них звітних періодах.
            4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету та керівникам виконкомів місцевих рад забезпечити дотримання пункту 1 статті 51 Бюджет-ного кодексу України в частині здійснення видатків на заробітну плату, вклю-чаючи видатки на премію та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише   в межах фонду оплати праці, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного коде-ксу України в частині забезпечення в повному обсязі асигнуваннями на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за рахунок всіх наяв-них джерел фінансування, в тому числі за рахунок перерозподілу непершочер-гових видатків.
              5. Виконкомам місцевих рад про результати проведеної роботи проін-формувати фінансове управління райдержадміністрації до 5 жовтня   2012 року.
              6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-ника голови державної адміністрації Таліяна М.Й.


Голова державної адміністрації       Г.П. Уліганинець

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com