Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 20 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області17.09.2012 Свалява № 295

Про Положення про районну міжвідомчу координаційно - методичну раду з правової освіти населення


Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністраці”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.09.2012 № 434 „Про Положення про обласну міжвідомчу координаційно – методичну раду з правової освіти населення”:

1. Затвердити положення про районну міжвідомчу координаційно – методичну раду з правової освіти населення, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Грабар Е.В.  


Голова державної адміністрації             Г.П. Уліганинець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження   голови
державної   адміністрації
17.09.2012 № 295


ПОЛОЖЕННЯ
про районну міжвідомчу координаційно – методичну
раду з правової освіти населення

1. Загальні засади

1.1. Районна міжвідомча   координаційно – методична рада з правової освіти населення (далі - Рада) утворюється відповідно до розпорядження для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян,   організацій та установ у сфері правової освіти населення, надання відповідної методичної допомоги.
1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Ради

2.1. Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення.
2.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення.
2.3. Сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.
2.4. Надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо організації заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення.
2.5. Розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи.
2.6. Поширення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.


3. Рада відповідно до покладених на неї завдань
                                                       
          аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері правової освіти населення;
          проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення;
вивчає стан роботи з питань організації правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними закладами та закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;
аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також повідомлення членів Ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

4. Рада   має право

4.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
4.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою).
4.3. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

5. Склад   Ради

5.1. Раду очолює голова, який за посадою є одним із заступників голови районної державної адміністрації.
5.2. До складу Ради можуть бути включені представники структурних підрозділів районної державної адміністрації, управління юстиції, представники підприємств, організацій та установ (за згодою їх керівників).
5.3. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
          5.4. До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому законодавством порядку представники громадських організацій, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.
5.5. Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.
5.6. Голова,заступник голови, члени Ради працюють на громадських засадах.
5.7. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради, контролює хід виконання прийнятих Радою документів.
5.8. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.
                                                 
6. Організація роботи Ради

6.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
6.2. Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.
6.3. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
6.4. Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду.
6.5. Рішення Ради підписуються її головою.
6.6. У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради.
6.7. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними місцевих органів виконавчої влади та організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.
6.8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється районною державною адміністрацією.
6.9. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у засобах масової інформації.

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com