Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Вівторок, 23 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області22.11.2012 Свалява № 372

Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва
в районі   на 2013 – 2014 роки


Відповідно до статей 2, 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.11.2012 року №606 „Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в   області на 2013 – 2014 роки” та з   метою створення сприятливих умов для розвитку та підтримки підприємництва в районі:
1. Схвалити Програму розвитку малого і середнього підприємництва   в   районі на 2013 − 2014 роки (додається) та подати її на розгляд сесії районної ради.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити відповідні асигнування в районному бюджеті для здійснення заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням можливостей районного бюджету.
    3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад забезпечити виконання зазначених заходів,   про що інформувати відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації щокварталу   до 5   числа місяця, що настає за звітним періодом.
    4. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми подавати райдержадміністрації та головному управлінню економіки облдержадміністрації щокварталу до 8 числа місяця, що настає за звітним періодом.
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Таліяна М.Й.


Голова державної адміністрації         Г.П.Уліганинець


СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
22.11.2012   №   372

ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2013 − 2014 роки

Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі.

Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2013−2014 роки (далі – Програма) розроблено з метою створення сприятливих умов для розвитку та підтримки підприємництва в районі.
Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку району. Малий та середній бізнес як самостійний елемент ринкової економіки істотно впливає на структуру перебудови у економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток бізнесу сприяє економії та раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечує стимулювання до інноваційних процесів та високоефективної праці.
Підприємництво відіграє важливу роль при вирішенні економічних і соціальних завдань. Формування культури підприємництва життєво необхідне для економічного зростання і конкурентоспроможності економіки. Активна підтримка у районі приділяється розвитку малого і середнього бізнесу, що сприяє створенню кількості робочих місць, збільшенню податкової бази, зростанню національного доходу.
Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його           кількісні параметри.
          Так, за станом на 1 січня 2012 року в районі зареєстровано 196 малих під-приємств, на яких середньооблікова чисельність працівників склала 1397 осіб.
          Щорічно зростає чисельність суб’єктів підприємницької   діяльності –приватних підприємців, яких за станом на 1 січня 2012 року нараховувалось   2978 осіб, протягом цього року вже зареєструвалось 196 приватних підприємців.
            Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на малих підприємствах за 2011 рік становив 202,5 млн.гривень і збільшився до 2010 року на 12,0 відс. Пи-тома вага реалізованої підприємствами малого бізнесу продукції (робіт, послуг) становить 35,5 відс. від загального обсягу реалізації в економіці в цілому.
            Від діяльності суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) до зведеного бюджету за 2011 рік надійшло 16,5 млн.гривень що на 30,0 відс. більше, ніж у 2010 році. Суттєве зростання надходжень забезпечено за рахунок фізичних осіб-підприємців (на 38,9 відс. більше або на 2,0 млн.гривень). Сума надходжень від суб’єктів малого підприємництва − юридичних осіб − зросла на 23,0 відс. і становить 9,3 млн.гривень.
Завдання   розвитку малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця.
Завдяки   малому бізнесу в усіх сферах економічної діяльності протягом січня-вересня 2012 року створено 510 робочих місць, або   90,4 відс. від загальної кількості створених нових робочих місць.
            З метою залучення безробітних до підприємницької діяльності проводить-ся робота по пропаганді самостійного пошуку роботи та відкриття власної справи за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підпри-ємницької діяльності. Протягом січня-вересня 2012 року фінансову   підтримку у започаткуванні власної справи, тобто одноразову допомогу по безробіттю для за-йняття підприємницькою діяльністю отримали 9 осіб. Середній розмір цієї допо-моги на одного безробітного становить понад 8,1 тис.гривень. Загалом за 9 міся-ців цього року безробітним   виплачено коштів в сумі 73,1 тис.гривень для органі-зації підприємницької діяльності.
            Протягом січня-вересня 2012 року проведено 17 семінарів з основ   підпри-ємницької діяльності на такі теми, як „Від бізнес-ідеї до власної справи” та „Як розпочати свій бізнес”, в яких взяло участь 115 осіб безробітних.
            Крім того, надаються інформаційні матеріали для складання бізнес-планів та працює „гаряча лінія” з питань, що стосуються   реєстрації   суб’єктів підприєм-ництва, започаткування власної справи, організації та ведення її діяльності, одер-жання документів дозвільного характеру та інших.
            Для покращення власного потенціалу малими   підприємствами району   у 2011 році було інвестовано у зміцнення матеріально - технічної бази   понад 17,0 млн.гривень. З початку року малими підприємствами залучено понад 5,7 млн.гривень власних коштів (вітчизняних інвестицій) на розвиток виробничої сфери та туристично-рекреаційної галузі.
            Розробляється та систематично оновлюється база даних інвестиційних пропозицій з метою залучення інвесторів для запровадження виробництв на віль-них виробничих площах, оновлюється база даних вільних площ комунальної вла-сності та пропозиції щодо їх використання. Зазначена інформація розповсюджу-ється на сайтах районної та обласної державних адміністрацій.  
З метою сприяння розвитку малого   і середнього бізнесу, суб’єкти малого підприємництва задіяні для забезпечення регіонального замовлення на поставку товарів, робіт і   послуг бюджетним організаціям району, питома вага яких в зага-льному обсязі замовлень складає більше, як 90 відсотків. З початку року від суб’єктів малого підприємництва закуплено товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти на загальну суму понад 10,1 млн.гривень.
          Суб’єкти підприємницької діяльності залучаються до районних та обласних ярмарків, постійно беруть участь у щорічній міжнародній виставці – ярмарку “Ту-рєвроцентр-Закарпаття”, міжнародній агропромисловій виставці - ярмарку „Аг-ро”,   загальнодержавній   виставковій акції „Барвиста Україна” та інш.    
              Щорічно   у першу неділю вересня відзначається професійне свято „Дня підприємця”. Кращих підприємців району нагороджують грамотами та подяками райдержадміністрації, міжрайонної державної податкової   інспекції та районного центру зайнятості.
              Питання, що стосуються сприяння розвитку малого підприємництва, а також інтерв’ю з керівниками суб’єктів підприємницької діяльності, що досягли певних успіхів у роботі   періодично висвітлюються в засобах масової інформації району (районній газеті “Вісті Свалявщини“ та на офіційній веб-сторінці райдер-жадміністрації в мережі Інтернет.
Протягом 2011 – 2012 років робота райдержадміністрації щодо розвитку малого та середнього бізнесу в районі   здійснювалася відповідно до вимог           Законів України „Про державну підтримку малого підприємництва”, а з березня 2012 року „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та Програми економічних реформ України на 2010 − 2014 роки. „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.
Розвиток малого бізнесу визначено одним із пріоритетів економічної             політики у державі, тому питанню про подальшу лібералізацію підприємницької діяльності приділяється особлива увага.
У районі належним чином проведено роботу щодо впровадження Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” у частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення         робочого місця державного реєстратора. Процедури державної реєстрації суб’єктів господарювання припинили бути бар’єром при започаткуванні власної справи.
Відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” у районі діє центр видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
Державним адміністратором дозвільного центру протягом 9 місяців 2012 року суб’єктам господарювання видано 1509 документів дозвільного характеру та   надано 1579 консультацій.
Подальше удосконалення діяльності дозвільного центру, поліпшення якості їх послуг та зменшення часу, який підприємці витрачають на отримання різноманітних дозволів, залишається на сьогодні одним із найважливіших           завдань в районі.
Для реалізації заходів Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки рішенням сесії районної ради від 10 травня 2012 року №174   виділено 5,0 тис.гривень на покращення матеріально-технічного забезпечення дозвільних центрів та технічної підтримки програмного комплексу автоматизованого робочого місця адміністратора.
З метою забезпечення процесу дерегуляції підприємницької діяльності та належного виконання вимог статей законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” в районі закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва.
Забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів, що проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. З цією метою створено реєстр прийнятих райдержадміністрацією регуляторних актів і забезпечено вільний доступ до них суб’єктів підприємництва. Проекти регуляторних актів, результати аналізу їх регуляторного впливу та звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів оприлюднюються в районній газеті „Вісті Свалявщини” та на веб-сторінці райдержадміністрації в мережі Інтернет.
        На виконання Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних ак-тів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” рай-держадміністрацією спільно з посадовими особами місцевих рад здійснено аналіз нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування з метою приведен-ня їх у відповідність принципам державної регуляторної політики.    
      За результатами прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих ра-йонною, міською, сільськими радами та їх виконавчими органами встановлено, що основна частка регуляторних актів, що не відповідали принципам державної регуляторної політики стосувалися встановлення, погодження та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, збір та вивіз побутових відходів), цін на продаж місцевої сировини (гравію, піску), регу-лювання питань щодо оренди комунального майна, встановлення пайової участі суб’єктів господарювання у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соці-альної інфраструктури населеного пункту, встановлення місцевих податків і збо-рів, ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів господарювання та інші.
      Завдяки вжитим заходам всі регуляторні акти органами місцевого самовря-дування приведено у відповідність принципам державної регуляторної політики.

Поряд з досягнутим є ряд проблем:
нестабільність та непередбачуваність змін законодавства у частині           оподаткування та господарської діяльності підприємницьких структур;
недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права участі у регуляторній діяльності органів виконавчої влади;
відсутність необхідних кредитних ресурсів;
високий рівень монополізації окремих галузей економіки;
рівень середньомісячної заробітної плати залишається суттєво нижчим від середнього рівня у економіці району;
низький рівень професійної підготовки підприємців;
недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;
недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопарки,   бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки підприємництва);
недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;
недостатньо активний розвиток молодіжного підприємництва, підприємництва у сільській місцевості.
Отже, для подальшого розвитку малого підприємництва необхідно створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким сектором. У зв’язку з відсутністю такого механізму мале підприємництво у соціально-економічному розвитку України не займає належного місця, яке йому відводиться у країнах із розвинутою ринковою економікою.
Для усунення цих негативних факторів і стимулювання подальшого розвитку малого бізнесу в районі основними напрямами подальшої роботи надалі залишаються:
забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики                 у сфері господарської діяльності, недопущення прийняття неефективних та недоцільних регуляторних актів;
забезпечення виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва;
підтримка існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури               підтримки бізнесу;
подальше впровадження спрощених механізмів започаткування і припинення підприємницької діяльності;
удосконалення роботи дозвільних центрів;
подальший розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва в районі;
залучення інвестицій та новітніх технологій для ефективної діяльності та розвитку малих і середніх підприємств;
стимулювання розвитку підприємництва у пріоритетних для району галузях, зокрема, у сільській місцевості та сфері зеленого туризму.
Результатом реалізації цих заходів має стати подальший розвиток підприємництва, підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування підприємницьких структур, зростання їх впливу на економіку, добробут та якість життя громадян.
Головною метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2013 – 2014 роки є збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме цей сектор економіки у кількісному і якісному змісті до європейського та світового рівня, зробить його носієм ринкової економічної моделі на зразок високорозвинених країн.
Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів, зокрема:
удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, що регламентує діяльність малого підприємництва;
максимальне спрощення дозвільних процедур для здійснення інвестиційної діяльності у сфері підприємництва;
сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого та середнього підприємництва;
забезпечення дотримання умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері малого та середнього підприємництва, створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів підприємництва;
сприяння розвитку ефективної інфраструктури підтримки бізнесу, яка забезпечуватиме інформаційні, консультативні, науково-технологічні та навчальні послуги для суб’єктів підприємництва;
сприяння розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків;
сприяння подальшому розвитку системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери підприємництва;
сприяння розвитку інноваційних технологій у сфері малого підприємництва та зміцнення інноваційного потенціалу суб’єктів малого та середнього підприємництва;
сприяння розвитку народних художніх промислів, туристичної галузі, підприємництва у аграрному секторі.
Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприєм-ництва в районі на 2013 – 2014 роки, що додаються, має сприяти подальшому розвитку підприємницької діяльності, прискоренню входження цього сектора економіки у цивілізовані ринкові відносини, міжнародний поділ праці, світові економічні і фінансові структури.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми передбачає:
збільшення кількості зайнятих працівників на малих, середніх підприємст-вах;
збільшення кількості підприємців – фізичних осіб;
збільшення надходжень від діяльності суб’єктів підприємництва до             бюджетів усіх рівнів;
розширення інфраструктури підтримки підприємництва;
підвищення вкладу малого і середнього підприємництва в усі галузі             народного господарства району, виробничої та невиробничої інфраструктури, роз-витку сільського (зеленого) туризму, зимових видів спорту і відпочинку, інших напрямів.
Ефективність реалізації Програми визначатиметься шляхом аналізу           офіційних статистичних даних, а також анкетування, використання даних громад-ських об’єднань підприємців.
Виконання Програми передбачає поглиблення процесу реструктуризації економіки на користь недержавного сектору, формування середнього класу             суспільства, сприятливого інституційного середовища для розвитку підприємниц-тва, утвердження конкурентоспроможного механізму економічного               зрос-тання.
Основні напрями та окремі заходи Програми можуть коригуватися із вра-хуванням соціально-економічної ситуації в районі.
Механізм реалізації заходів Програми вимагає:
постійного аналізу виконання Програми;
відповідальності виконавців, які беруть участь у реалізації заходів             Програми;
підготовки і внесення пропозицій щодо коригування Програми.
Заходи щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підпри-ємництва в районі на 2013 – 2014 роки наведено у додатку   до Програми.

                          Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів мі-сцевих бюджетів, а також інших джерел не заборонених законодавством.
Необхідна сума коштів для виконання Програми з районного бюджету що-річно складатиме 60,5   тис.гривень.

Додаток до Програми
ЗАХОДИ щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підприємництва в районіі на 2013 – 2014 роки

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com