Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На варті здоров»я людей
Щорічно у третю неділю червня в нашій країні відзначають День медичного працівника. Напе¬редодні цього свята ми зустрілися із началь¬ником відділу охорони здоров»я райдержадміністрації В. М. ГАВРИЛИШИНИМ і взяли в нього інтерв»ю.
– Валерію Михайловичу, най¬перше, вітаємо вас, а у вашій особі всіх працівників сфери охорони здоров»я з професій¬ним святом. Адже саме з ме¬диками найбільше пересіка¬ються життєві шляхи кожного з нас і від їх професіоналізму часто залежить не лише наше здоров»я, але й життя. Відтак цікаво знати, які обшири та по¬тенціал нашої мережі медично¬го обслуговування?
– Медичну допомогу населен¬ню району надають централь¬на   районна лікарня   на 268 ліжок, дільнична лікарня в Керецьках на 10 ліжок, 13 амбу¬латорій   загальної   практики сімейної медицини (АЗПСМ) та 14 ФАПІв. Всього в медичних закладах району працюють 144 лікарі, 446 середніх медичних працівників та 227 молодших медичних працівників.
– Розвиток медицини і захист здоров»я населення – насущні питання. Відомо, що головним напрямком у цій сфері визна¬чено охорону материнства та дитинства, розвиток сімейної медицини, боротьбу із серце¬во-судинними й онкологічними захворюваннями, протидію ВІЛ-інфекції (СНІДу), подолан¬ня епідемії туберкульозу. Чи вдалося в них досягти пози¬тивних змін, зокрема, на Сва¬лявщині?
– Дійсно, охорона здоров»я – це та галузь, яка прямо чи опосередковано торкається кож¬ного мешканця району. Основ¬ними завданнями діяльності медичних закладів є покращен¬ня здоров»я людей шляхом за¬безпечення доступної і якісної первинної медико-санітарної та кваліфікованої медичної допо¬моги всім верствам населення, ефективне використання фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів, забезпечен¬ня санаторного та епідеміоло¬гічного благополуччя.
У 2010 році медичним праців¬никам вдалося досягти деяких позитивних змін у виконанні ос¬новних показників стану здоро¬в»я населення, діяльності та ре¬сурсного забезпечення зак¬ладів охорони здоров»я району. Так, вперше за багато років на Свалявщині відмічається знач¬не покращення демографічної ситуації. На тлі росту народжу¬ваності – 352 дитини, які з»яви¬лися на світ за п»ять місяців ни¬нішнього року, та зменшення рівня загальної смертності – 285 чоловік, які померли за цей же період. Відзначається пози¬тивний природний приріст на¬селення (+1,25). Найвищий цей показник в АЗПСМ сіл Голуби¬ного, Сасівки, Поляни, Малої Мартинки, Росош та Сваляві. Зменшився рівень смертності працездатного населення. Але турбує, що левова частка померлих у працездатному віці відійшли у небуття на дому. Не¬гативним є ріст малюкової смер¬тності, особливо на фоні стабі¬лізації цього надзвичайно важ¬ливого показника в області, захворюваностей на туберкульоз та онкологію в термі¬нальних стадіях.
На виконання загаль¬нодержавних та облас¬них програм у галузі охорони здоров»я на¬шим відділом розроб¬лено ряд районних програм, які затверджені відповідними розпо¬рядженнями голови райдержадміністрації та рішеннями сесій районної ради. Це, зокрема, „Районна Програма зміцнення матеріально-техніч¬ної бази закладів охорони здо¬ров»я на 2008–2011 роки", „Ра¬йонна програма протиепідеміч¬них заходів та боротьби з інфек¬ційними захворюваннями на 2007–2011 роки", „Районна Про¬грама розвитку первинної меди¬ко-санітарної допомоги на заса¬дах загальної практики сімейної медицини на 2007–2010 роки", „Районна Програма протидії зах¬ворюваності на туберкульоз на 2008–2011 роки", „Районна Про¬грама поліпшення стоматологі¬чного здоров»я населення на 2008–2012 роки", „Районна Про¬грама „Репродуктивне здоров»я населення на період до 2015 року", „Районна Програма про¬філактики, діагностики та ліку¬вання злоякісних новоутворень на 2008–2010 роки", „Додаткові заходи по боротьбі з ВІЛ-інфекцією (СНІДом).
Розробка та затвердження всіх цих програм, безумовно, пози¬тивне явище. Адже, погодьтеся, кожна з них торкається найбільш болючих та актуальних проблем охорони здоров»я. Разом з тим найважливішим пунктом кожної програми є її фінансове забезпечення. А воно, враховуючи можливості районного бюджету, є вкрай низьким.
Згідно із затвердженим район¬ним бюджетом від 13 травня 2010 року, видатки на охорону здоров»я зросли на 34 відсотки. Але, якщо розглянути структуру бюджету, то близько 80 відсотків його складає заробітна плата медичних працівників. Тому гово¬рити про кардинальне поліпшен¬ня охорони здоров»я району не доводиться.
Позитивним у 2010 році є по¬кращення матеріально-технічної бази медичних закладів району за рахунок коштів державного бюджету. Так, передусім амбула¬торії загальної практики сімей¬ної медицини та ФАПи отрима¬ли 5 санітарних автомобілів, 5 ЕКГ-апаратів, 1 дефібрилятор, 5 УЗД-апаратів та 26 глюкометрів на загальну суму 2 млн. 181 тис. 586 гривень.
–   Які профілактичні заходи проводяться в нашому районі?
– Серед основних назву флюо¬рографічне, цитологічне обсте¬ження та пальпацію молочних залоз у жінок, вимірювання ар¬теріального тиску, рівня цукру в крові... Кожен хворий, який зна¬ходиться на диспансерному об¬ліку, проходить огляд згідно з протоколами обстеження та ліку¬вання відповідної патології. Слід відзначити, що за останні роки можливості профілактичних ог¬лядів населення значно покра¬щилися. Райлікарня отримала нові рентгенологічний, УЗД-апа¬рати, а 6 амбулаторій та 6 ФАПІв – комплекти медобладнання для діагностики та лікування різних захворювань.
– Як працюють наші сільські заклади? Хто найкращий і в чому відзначається?
– Серед сільських закладів хо¬тілося б відзначити АЗПСМ Плос¬кого (головний лікар О. В. Качур), Сускова (І. М. Джумеля), Росош (М. В. Поцко). Тут найкраще по¬ставлена робота з профілактики захворювань, медичної допомо¬ги дітям, вагітним.
– А яким чином можна підви¬щити ефективність діяльності решти закладів охорони здоро¬в»я?
– Підвищити ефективність ро¬боти закладів охорони здоров»я можна за наявності достатнього фінансування. Існує так зване „золоте правило" в економіці: якщо на галузь народного госпо¬дарства виділяється менше З відсотків ВВП (валового внутріш¬нього продукту) – вона вмирає, 3–5% – виживає і тільки при ви¬діленні більше 5 процентів може розвиватися. В нашій країні на охорону здоров»я виділяється 3–4 відсотки ВВП, тому ми тупцює¬мо на місці. Звідси – застаріле обладнання, некомпетентні ме¬дичні кадри, нестача медика¬ментів та харчування в лікарнях.
– У Верховній Раді обіцяють до кінця нинішнього року прийняти закон про обов»язкове медичне страхування. Ваша думка з цьо¬го приводу?
– Це – логічне продовження по¬переднього запитання. На мою думку, майбутнє – за страховою медициною. Адже, подивіться, згідно з Конституцією України, медична допомога в нас безкоштовна. Наскільки це відповідає реальній ситуації, знає кожен. Із введенням обов»язкового ме¬дичного страхування вирішиться дуже багато медичних та парамедичних проблем. Звичайно, страхова медицина не панацея, вона теж має свої недоліки і без економічного прориву в країні на повну потужність не запрацює. Але подивіться на наших сусідів – угорців, поляків або чехів. У цих країнах людина   з   медичним страховим полісом знає, що у разі хвороби отримає якісні ме¬дичні послуги згідно з європейсь¬кими стандартами.  
– Чи достатнє в нас кадрове забезпечення?
– Болюче питання. Робота ліка¬ря вважається однією з найбільш стресових: постійні психологічні навантаження, занурення в атмосферу болю та страждань пацієнтів, нічні чергування, ургенції, невисока заробітна плата не сприя¬ють здоров»ю самих медиків та престижу їхньої професії. Якщо середнього медично¬го персоналу маємо в надлишку, то відчу¬вається дефіцит лікарів загальної практики сімейної медици¬ни на селі, дільничних педіатрів у місті.
– У нас справді існує перелік ліків, які можна отримати безкоштовно?
– Так, є чіткий пе¬релік ліків, які можуть отримати безкоштов¬но або за 50-процентною знижкою хворі з тією чи іншою патологією, інваліди, ветера¬ни Великої Вітчизняної війни та інші особи, які користуються пільгами. Часто на прийомі хворі просять виписати не вітчизняні, а аналогічні імпортні препарати. Але, згідно з існуючим переліком, лікар може безплатно виписати тільки вітчизняні. Слід сказати, що з прийняттям районного бюд¬жету ситуація з медикаментоз¬ним забезпеченням пільгових категорій населення покращи¬лася.
– В одній солідній газеті було написано, що в окремих містах „швидка" їздитиме на виклик вибірково, а стан пацієнта визначатимуть по телефону. Таку практику на Свалявщині не за¬провадять?
– Однозначно – ні. Лікар чи дис¬петчер „швидкої медичної допомоги" може надати пораду по телефону в окремих випадках, але якщо хворий вимагає приїха¬ти для огляду та надання медич¬ної допомоги, виклик буде прий¬нято й обслужено. Інша річ – чи був цей виклик обґрунтованим, чи ні, стане зрозумілим безпосе¬редньо на місці. В аналізі робо¬ти відділення „швидкої допомо¬ги" є такий пункт, як кількість вик¬ликів до хворих з хронічними патологіями. Їх ріст є наслідком двох причин – недопрацювання дільничних лікарів та недбайли¬ве ставлення хронічних хворих до власного здоров»я.
Хочу сказати, що за останні роки в роботі „швидкої медичної допомоги" нашого району відбу¬лися позитивні зрушення. Так, уже два роки, як відновлено ро¬боту фельдшерських пунктів „швидкої допомоги" в Керецьках та Поляні, що дає змогу розван¬тажити відповідне відділення райлікарні, зменшити радіус об¬слуговування пацієнтів, а, зна¬чить, і час, за який машина „швидкої" доїде до місця призна¬чення, а медперсонал надасть невідкладну допомогу. В цьому завдячуємо райдержадмініст¬рації та районній раді за відкриття вищезгаданих пунктів, а управ¬лінню охорони здоров»я обл¬держадміністрації – за наданий санітарний транспорт.
– Що побажаєте своїм колегам з нагоди професійного свята –Дня медичного працівника?
– У день професійного свята вітаю всіх медичних працівників – і тих, які працюють, і тих, які вже на заслуженому відпочинку. Бажаю їм міцного здоров»я, душев¬ного спокою, злагоди в сім»ях, матеріального достатку.
                                                                              Ганна ГЕШТЕНЬ.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com